Bredbandsstödet ska fördelas bättre

Regeringen har fattat beslut om två ändringar i Post- och telestyrelsens regleringsbrev för år 2020. Ändringarna består av en precisering av behovet av jämn geografisk spridning av bredbandsstöd ochmöjligheten till ett undantag från lokaliseringsprincipen.

– Vi understryker att bredbandsstödet ska fördelas med god spridning över hela Sverige, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Ett undantag från lokaliseringsprincipen kan öka kraften i bredbandsutbyggnaden. Kommunala stadsnätsföretag ges bättre möjligheter att bygga ut bredbandsnät, fortsätter Anders Ygeman.

Post- och telestyrelsen ska i sin hantering av bredbandsstödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden samt främja att stödet får god geografisk spridning i alla landsdelar.

Post- och telestyrelsen ska analysera konsekvenser av om ett undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet införs som innebär möjlighet för kommunalt stadsnätsbolag att bygga nät i geografisk närhet till den egna bredbandsverksamheten samt möjlighet att bedriva verksamhet i det utbyggda nätet. PTS ska särskilt belysa effekter för uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål och för konkurrensen på marknaden. PTS ska inom ramen för uppdragen ha dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt övriga relevanta aktörer. PTS ska även inhämta sakkunskap från Konkurrensverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.