Tufft på konsultmarknaden

Tillväxten i konsultbranschen bromsas in. 2019 präglades av en osäkrare marknad i konsultbranschen. Trenden med lägre tillväxttal fortsatte under det sista kvartalet. Hela fyra av tio konsultbolag hade lägre omsättning. Majoriteten av bolagen visade sjunkande rörelsemarginaler. Marknaden är mer differentierad men drivs av digitalisering och automatisering. Det visar en ny rapport från analysföretaget Cinode  som har analyserat konsultbolagens senaste rapporter.

Trenden av lägre tillväxt fortsatte under Q4 och den accelererar. Tio av 25 konsultbolag hade lägre omsättning under Q4 jämfört med ett år tidigare.

Bland de bolag som växer mest består den största delen av förvärvad tillväxt.

Sju av tio konsultbolag hade sjunkande rörelsemarginaler. 70 procent av bolagen har lägre marginaler 2019 jämfört med förra åre3t och fyra bolag gick med förlust. Men det är en mer differentierad marknad. Flera bolag har fortsatt god lönsamhet, där bland andra Prevas och Semcon har gjort stora förbättringar.

2019 präglades av stora osäkerheter och en svagare marknad med färre förfrågningar och fler konsulter utan uppdrag. Vi har sett projektstopp och större kunder som har dragit i handbromsen. Hösten präglades även av längre beslutsprocesser.

Digitalisering och automatisering är dock fortfarande väldigt starka drivkrafter på marknaden för många kunder.

Helårsresultatet visar en tydlig differentiering där vissa bolag är fortsatt starka men flera av företagen visar en måttlig eller minskad omsättning. Två av tre bolag har lägre rörelsemarginal men några företag har samtidigt stärkt sin marginal betydligt, som Prevas och Rejlers.

Fortfarande genomförs många förvärv i branschen och året har präglats av några gigantiska förvärv såsom ÅF och Pöyry, samgåendet mellan Tieto och Evry, CGI:s köp av Acando under förra våren samt Capgemini som köpt Altran.

Cinodes rapport har inte tagit hänsyn till den rådande situationen med Coronaviruset och de effekter det kan komma att ha på efterfrågan på konsulttjänster.